• Grup Palet
  • Grup Palet
  • Grup Palet

Consultoria

Accés a clients registrats

Consultoria empresarial

L'objectiu es ajudar a les Empreses a afrontar els reptes amb les millor garanties d’èxit, intercanvien informació i experiències, la qual cosa permetrà a les nostres empreses clients adaptar-se als nous mercats, nous serveis i guanyar nous clients.

Principals gestions de Consultoria Empresarial:

Concursal

Àmplia experiència en el plantejament i execució de procediments concursa’ls, des de la sol·licitud de la declaració de concurs fins a la conclusió del mateix, incloent-se entre unes altres, la presentació de propostes de conveni, tant anticipades com a ordinàries, la sol·licitud de la liquidació i, en general, totes les actuacions previstes en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal. y la Reforma Concursal de la Llei 38/2011, Així mateix, els nostres professionals estan qualificats per oferir assessorament legal en processos de reestructuració empresarial.

Reestructuració d'empreses i grups empresarials

Tenim un equip de professionals que, sota el doble enfocament econòmic i jurídic, presta serveis de consultoria i assessorament en processos d'inversió o reestructuració d’empreses i grups empresarials dels nostres clients en l'actual context econòmic de crisi empresarial i dificultats financeres. El seu alt grau d'especialització, els molts anys d'experiència en aquest àmbit i el doble vessant en l'assessorament prestat permeten a aquest equip poder oferir un servei d'alt valor afegit.

Estudis i Plans de viabilitat d'empreses

Som especialistes a analitzar la Viabilitat d'empreses i negocis. Amb personal qualificat i d'àmplia experiència.

Reporting Financer Comptable

Construïm informes dinàmics de Comptes de Resultats, Balanços, Anàlisis Cash-flow, ... que permeten elevar el nivell d'anàlisi dels resultats econòmics de l'empresa de forma significativa.

Processos de Escissions, Fusions i Transformacions

Prestem serveis en tot tipus d'operacions de fusió, escissió, liquidació de societats o qualsevol altre tipus d'operació. Així mateix, abastem tot l'espectre d'operacions mercantils tals com: compravenda d'empreses o d'actius empresarials.

Due Diligence (Auditoria de compra)

Especialització dels nostres professionals permet avaluar a l'empresa en marxa, valorar els seus actius i passius, conèixer els seus aspectes legals com a contractes i estatuts, compliment de la legislació vigent, marques registrades, actius intangibles, determinar els riscos contingents del negoci, judicis actuals i potencials i determinar l'existència de passius ocults, reals o potencials. També avaluar actius intangibles com el capital humà, el coneixement, la cultura de les empreses, capacitat de lideratge, etc.

Valoració de franquícies, llicències i autoritzacions administratives

Valoració de es diverses modalitats lligades a la venda de mercaderies i serveis.

Valoració de contractes de distribució i contractes d'agència

Valoració de contractes de distribució, agència i franquícia, o contractes de llicència i de col·laboració empresarial.

Auditories

Auditoria comptable realitzada per professionals independents auditors, experts en comptabilitat, sobre els estats comptables d'una entitat, Auditoria tant interna, com voluntària i obligatòria per les normes mercantils.

Assessoria Mercantil

Assessorem a l'empresa en totes les fases de la seva vida social. Des de la creació de l'empresa, en l'ordenació i documentació jurídica de tota la seva activitat en el seu creixement, fins a la seva extinció. El Departament MERCANTIL actua en equip amb el nostre departament FISCAL-LABORAL per coordinar l'elaboració de tota la documentació mercantil de l'empresa i el compliment de totes les obligacions comptables, fiscals i laborals. Assessorem a l'empresa, professionals i particular en totes les necessitats pericials, Li oferim una àmplia gamma de serveis pericials a nivell nacional, realitzats per els mes eficients professionals perits del sector especialitzat en:

  • Pericial Mercantil
  • Pericial de marques
  • Pericial Civil
  • Pericial Penal